Algemene voorwaarden MBMP

Bedrijfswaardebepalingen

Artikel 1 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 • opdrachtgever; de partij die de opdracht geeft;
 • opdrachtnemer; MBMP gevestigd in Assendelft

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407, lid 2 boek 7 BW

Uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de opdrachtnemer. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt van opdrachtnemer en van al degenen  die aangesloten zijn en voor opdrachtnemer werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging in tweevoud de overeenkomst retour is ontvangen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan bij ondertekening en de tijdsfase die is aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtgever overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en gewenste vom en op gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. in geval van opdrachten tot controle om tot een juiste uikomst van de bedrijfswaardebepaling te komen.
 3. opdrachtgever is verplicht om de juiste cijfers en feiten aan te dragen, om tot een juiste uikomst van de bedrijfwaardebepaling te komen.
 4. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een onvolledige bedrijfswaardebepaling als er onjuiste cijfers of feiten zijn aangedragen door opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. opdrachtgever bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uigevoerd.
 2. opdrachtnemer verplicht zich de bedrijfswaardebepaling voor de aangegeven datum te leveren

Artikel 6 Geheimhouding van de opdracht

 1. opdrachtnemer heeft een geheimhouding over de inhoudelijkheid van de bedrijfswaardebepaling naar derden toe.
 2. de verwerking van persoonsgegevens en financiƫle gegevens vindt plaats volgens de privacywet.

Artikel 7 Betaalverplichting

 1. opdrachtgever dient zich nadrukkelijk te houden aan de betalingsverplichting zoals aangegeven op de overeenkomst als op de factuur.
 2. bij te late betaling zal er 10% extra administratiekosten berekend worden.
 3. opdrachtgever zal bij het uitblijven van de betaling rechts maatregelingen nemen en een extern incassobedrijf inschakelen, alle voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.